Schüler des Monats

2018

Mai: Herzlichen Glückwunsch an Jerun.

April: Herzlichen Glückwunsch an Clemens.

Januar: Herzlichen Glückwunsch an Magnus.